تولید محتوا چیست؟ اگر بخواهیم به اهمیت و مفهوم دقیق تولید محتوا بپردازیم ، در ابتدا لازم است
به مفهوم دقیق تبلیغات بپردازیم . تبلیغات در واقع پیامی است که از طریق ....
بیشتر بدانیم !

تولید محتوا

اگر بخواهیم به اهمیت و مفهوم دقیق تولید محتوا بپردازیم ، در ابتدا لازم است ، به مفهوم دقیق تبلیغات بپردازیم . تبلیغات در واقع پیامی است که از طریق رسانه های مختلف به مخاطبین هدف منتقل می شود.

محتوا در واقع همان پیامی است که نقش به شدت مهمی را در اثربخشی تبلیغات ایجاد می کند . محتوا انواع مختلفی دارد (عکس ،ویدئو ،متن ،صدا و…) که انتخاب نوع محتوا باید متناسب با رسانه مورد نظر باشد مثلا اثر بخشی محتوای متن محور در رسانه ای همچون اینستاگرام بسیار کم تر از محتوای بصری(عکس و ویدئو ) می باشد .

Slide پیام(محتوا)
رسانه مخاطبین
هدف
فهرست